Jak HTFE pomáhá

Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii – HTFE (dříve Hipoterapie)

U dětské mozkové obrny a centrální koordinační poruchy využíváme v HTFE její facilitační mechanismy. Správné polohování dítěte se zvolením ideálního tempa kroku koně usnadňuje vznik správného pohybu nutného pro vertikalizaci dítěte. Funguje obdobně jako Vojtova metoda, tj. stimuluje starý posturální globální lokomoční vzor.

U dětí s autistickými rysy navíc hiporehabilitace (kromě zlepšení motoriky) ovlivňuje i psychiku a sociální chování. Pravidelná péče o koně, přijmutí koně jako autoritu dává dítěti pravidla, které musí respektovat a díky kterým se naučí, jak se začlenit do společnosti. Navíc koňská společnost přijímá dítě s postižením neutrálně, nepokládá ho za „výjimečné“ a dává mu tak jasná pravidla chování, které musí respektovat všichni bez výjimek.

U skolióz a vadného držení těla se setkáváme s oslabením hlubokých svalů podél páteře = hlubokého stabilizačního systému. Jeho oslovení pomocí běžných cviků je téměř nemožné, k léčbě lze s výhodou využít nestabilní plošiny. Koňský hřbet nám tuto nestabilní plošinu dává, navíc v pohybu a s pozitivními emocemi, které usnadňují fixaci nových pohybových programů.

Dětí se zrakových postižením často mívají vadné držení těla z důvodu špatné orientace v prostoru. Kůň dítěti „propůjčí“ své nohy a pomůže mu s orientací v 3D prostoru s pohybem vpřed.

U poruch komunikace využíváme při HTFE rytmicity koňského kroku. Dítě se naučí frázovat dle tempa kroku koně, po kterém se již mnohem snadněji přidává výslovnost souhlásek a slov.

Lidé s poúrazovými stavy často trpí zhoršeným vnímáním tělesného schématu, při kterém dochází kromě jiného, ke změně stereotypu chůze. Hipoterapií můžeme korigovat chůzi „seshora“, což nemá ve svém rejstříku žádná jiná fyzioterapeutická metoda a dochází tak k výraznému zrychlení rehabilitace nemocného.

HTFE je možné využít i u respiračních onemocnění. Dechové svaly jsou zároveň i svaly posturálními a podílí se na vadném držení těla. Zlepšením držení těla pomocí pohybu koňského hřbetu oslovujeme tak i svaly dechového aparátu a druhotně zvyšujeme jejich práci a tím i kapacitu plic.

Hiporehabilitaci využívají hyperaktivní děti, děti s poruchou pozornosti, řeči, sluchu. Dále děti se svalovým onemocněním např. myopatie.