NADACE

Nadace – žádosti se podávají emailem či poštou – většinou mají uvedeno, co preferují. Lze požádat více nadací najednou na jednu rehabilitaci, protože nadace přispějí jen nějakou sumu dle jejich uvážení, nemusí zaplatit celou terapii. Rozhodnutí se žadatel nedozví dříve jak za měsíc, je to spíše ještě trochu déle. Následně zašle nadace rodiči vyrozumění o přiznání (spolu s částkou či nepřiznání. Rodič toto rozhodnutí přepošle dodavateli rehabilitace, na základě tohoto se vystaví faktura, kterou nadace uhradí.

 

 

MIMO SEZNAM je nadace DOBRÝ ANDĚL. Nadace podporuje rodiny s dítětem s vážným onemocněním, které zapříčinilo úbytek příjmů pro rodinu. Příspěvek od nadace chodí na začátku měsíce přímo rodině, částka se mění dle toho, kolik dárců nadaci za uplynulý měsíc pošle. Bývá cca 7000,-. Nadace pak vše přerozdělí a pošle přímo schváleným rodinám. Schválení do systému je na půl roku, poté se může obnovit, pokud situace obnovení stále vyžaduje. Do systému rodinu doporučí ošetřující lékař či ošetřující rehabilitační pracovník. Následně rodina pošle lékařské zprávy dítěte, fotografii, úvodní dopis a potvrzení o příjmu – rozhodnutí je velmi rychlé – cca dva týdny.

 

Seznam nadací, které aktuálně mohou přispět.:

 

 

NADACE AGROFERT

Žádosti nadace přijímá celoročně.

Žádost je ke stažení na internetových stránkách www.nadace-agrofert.cz pod záložkou Fond rehabilitace – Fond hendikepované. Spolu s žádostí je nutné doložit lékařskou zprávu, ZTP průkaz, kopii občanského průkazu, cenovou kalkulaci terapie. Pomůže ke kladnému posouzení žádosti vyjádření lékaře či rané péče týkající se vhodnosti terapie.

Žádost se zasílá poštou na adresu Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4 nebo naskenované vše emailem zaslat na zadosti@nadaceagrofert.cz

 

NADACE VÝBOR DOBRÉ VŮLE – NADACE OLGY HAVLOVÉ

Žádosti se podávání v únoru každého roku. Zásadní je datum podání na poště. Příspěvek od nadace je určený na rehabilitaci pro děti s DMO. Nadace po schválení přispívá shodně částkou 10000,- Kč.

Žádost je ke stažení na stránkách www.vdv.cz v sekci Programy – Fond pomoci dětem s DMO. K žádosti se přikládá lékařská zpráva, potvrzení o plánovaném přijetí do rehabilitace s cenou, doklad o příjmech za poslední rok (čestné prohlášení).

Žádost se zasílá na adresu P.O.BOX 240, 111 21 Praha 1.

 

NADAČNÍ FOND RAFAEL DĚTEM

Žádost se přijímá celoročně, je volně ke stažení na stránkách www.rafaeldetem.cz v sekci Jak požádat o nadační příspěvek.

K vyplněné žádosti je nutné doložit kopii OP, čestné přihlášení o příjmech, kopie karty ZPT, představení rodiny a postižení dítěte, lékařskou zprávu, cenovou kalkulaci a emailem fotografii dítěte.

Žádost se zasílá poštou i emailem! – obojím způsobem! Poštou na adresu Umělecká 305/1, Ostrava; emailem na adresu reditelka@rafaeldetem.

 

NADACE ŽIVOT DĚTEM

Žádosti se přijímají pouze v lednu, dubnu a srpnu (vždy ideálně do 20.v měsíci).

Informace (spolu s žádosti) jsou na internetových stránkách www.zivotdetem.cz v sekci Chci požádat o pomoc. Přílohy žádosti jsou – lékařská zpráva, cenová kalkulace, fotografie, potvrzení o vhodnosti terapie či informace pojišťovny o neproplacení.

Vyplněná žádost spolu se Souhlasem se zpracováním údajů zaslat emailem na zadosti@zivotdetem.cz či poštou na Život dětem o.p.s., Lindnerova 6, Praha 8 – Libeň, 180 00.

 

NADACE ADRA

Žádosti se podávají celoročně, formulář naleznete na internetových stránkách www.adra.cz v sekci Potřebuji pomoc. Žádosti se přijímají celoročně.

Částku menší (do zhruba 15000,-) může nadace poskytnout z účtu jednorázové pomoci bez sbírky, na větší částku lze provést veřejnou sbírku pod záštitou nadace.

Formulář „Žádost o příspěvek Nadace Adra“ je na internetových stránkách. Přílohou vyplněné žádosti je lékařská zpráva, vhodné je doporučení lékaře o vhodnosti terapie, fotografie, cenová kalkulace.

Žádost lze poslat libovolně emailem na nadace@adra.cz či poštou na adresu Markova 600/6, 158 00 Praha 5.

 

NADACE AGEL

Žádosti nadace přijímá celoročně.

Veškeré informace spolu s žádostí naleznete na internetových stránkách www.nadace.agel.cz v sekci „žádám za jednotlivce“. Spolu s žádostí je nutno doložit poslední lékařskou zprávu od lékařského odborníka, případnou kopii ZTP průkazu, foto dítěte a potvrzení o ceně terapie; vhodné je vyjádření lékaře o vhodnosti terapie pro dítě a případné vyjádření pojišťovny týkající se neproplacení neurorehabilitace.

Žádost vyplněná se všemi náležitostmi se zasílá poštou na adresu Nadace Agel, Na Pankráci 1618/30, Praha 4 – Nusle, 140 00

 

 

NADACE NAŠE DÍTĚ

Žádost se podává celoročně. Internetové stránky nadace www.nasedite.cz v sekci Pomoc – Potřebuji pomoc – Individuální pomoc dětem.

Žádost je volně ke stažení, přílohou je kopie poslední lékařské zprávy, popis celkové sociální a finanční situace rodiny, doklad o příjmu, doklad o neúhradě pojištovnou příslušné terapie, nutno uvést kontakty na sebe a zaslat vše pouze poštou na adresu Nadace Naše Dítě, Ústavní čp.95, Praha 8 – Bohnice, 181 02.

 

NADACE BLÍŽ K SOBĚ

Žádosti se podávají celoročně, informace o nadaci naleznete na stránkách www.blizksobe.cz

Nadace podporuje individuálně i znevýhodněné osoby, žádá se formou osobní žádosti (popsání životního příběhu s přiložením fotografie) – zaslat na Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, Tel.: +420 601 142 927, murgasova@blizksobe.cz

 

NADACE DELFINI

Žádosti se podávají celoročně, informace na stránkách www.nadace-delfini.cz, žádosti (v sekci Potřebuji pomoc – Jak žádat o nadační příspěvek) se podávají individuálně celoročně. Přílohou žádosti je kopie průkazu ZTP, lékařská zpráva, finanční nákladnost terapie, popis rodinné situace s čestným prohlášením o příjmu, fotografie. Naskenované se zasílá na info@nadace-delfini.cz či adresou na Nadace Delfini, Horní Žďár 53, 36301 Ostrov. Vyrozumění přijde žadateli do 6Oti dnů.

 

NADAČNÍ FOND BE CHARITY

Informace naleznete na stránkách becharity.cz

Žádosti se zasílají v průběhu roku emailem na info@becharity.cz, kde koncem roku aktuálního rozhodnou o rozdělení finančních příspěvků. Žádosti tedy nejlépe koncem roku a nedávají příspěvky moc individuálně. Raději přispívají na nějaký dlouhodobější projekt či dítě. Žádost není na předepsaném formuláři, ale píše se formou příběhu, obsahuje jméno a bydliště žadatele, přikládá se fotografie, lékařská zpráva a informace o tom „na co“ žádáte (a za kolik „to je“)

 

 

NADAČNÍ FOND DOBRÁ SRDCE

Žádosti se podávají celoročně. Veškeré informace na internetové stránce www.dobrasrdce.cz v sekci Jak Žádat.

Povinné přílohy žádosti jsou kopie OP, kopie rodných listů děti, fotografii, čestné prohlášení o příjmu, lékařskou zprávu a doporučení lékaře. U samoživitele rozsudek o svěření do péče a rozhodnutí o výši výživného. Pokud bude potřeba další informace, nadace žadatele kontaktuje k doplnění žádosti. Zasílá se na email pomoc@dobrasrdce.cz nebo na adresu Nadačního fondu Dobrá srdce – Slezská 535/2, 790 01, Jeseník.

 

NADACE CHARTY 77 (KONTO BARIÉRY)

 • pomocí partnerských firem a organizací – otvírá různé fondy, kde každý podporuje nějaký individuální projekt – nejlépe prostudovat stránky Konto Bariéry – Projekty (kontobariery.cz) – mají otevřené fondy, které podporují i rehabilitace
 • případně rovnou kontaktovat nadaci, jsou vstřícní a poradí – info@bariery.cz
  : +420 224 214 452

 

NADAČNÍ FOND IVANY ZEMANOVÉ

 • lze žádat celoročně – individuálně posuzovaná pomoc – je nutné emailem volnou formou požádat o příspěvek – zdůvodnit, napsat příběh, představení nemoci a důležitosti příspěvku, informace o dítěti, jméno a kontaktní údaje rodiče. Požádat emailem na Vladimira.Viskova@hrad.cz. Informace na telefonním čísle 224373712

 

NADAČNÍ FOND PREMIOT

 • lze žádat celoročně – opodporu lze žádat elektronicky, a to vyplněním žádosti (formulář na www.nfpremio.ct Požádat o podporu pro příběh – Požádat o podporu – Připojte se – Nadační fond Premiot (nfpremiot.cz)) nebo zasláním e-mailu na info@nfpremiot.cz, nebo písemně poštou na adresu Nadační fond Premiot, Benešovská 2270/34, 101 00 Praha 10.
  Pokud se rozhodnete poslat žádost písemně poštou, měla by obsahovat veškeré náležitosti, které jsou uvedeny v elektronickém formuláři. Verzi pro tisk najdete v sekci Ke stažení.
  Vzhledem k administrativnímu zatížení preferujeme vyplnění elektronického formuláře.

 

NADAČNÍ FOND PATŘÍME K SOBĚ OLI

 

NADAČNÍ FOND PRO PŘEDČASNĚ NAROZENÉ DĚTI

 

NADACE DĚTSKÝ MOZEK

 • Žádosti se přijímají celoročně. Většinou však schvalují jen dvakrát do roka. Rada byla 15.5.2022, další pravděpodobně za rok.
 • Zaslat na email nadace@detskymozek.cz nebo na adresu Nadace Dětský mozek, Riegrova 336/5, 250 01 Brandýs nad Labem
 • Povinné přílohy žádosti – Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku fyzickým osobám, Čestné prohlášení o výši příjmů, kopii lékařské zprávy, kopii průkazu ZTP, ZTP/P, TP, Souhlas se zpracováním osobních údajů fyzické osoby (včetně zákonného zástupce). Potřebné formuláře jsou uvedeny na webových stránkách nadace: www.detskymozek.cz (uvedené formuláře nesmí být žádným způsobem nijak upraveny). E-mailová adresa – nadace@detskymozek.cz. Korespondenční adresa – Nadace Dětský mozek, Riegrova 336/5, 250 01 Brandýs nad Labem)
 • Příspěvky jsou rozdělovány na základě posouzení zdravotního postižení, na základě míry sociální potřebnosti a jiným zvláštním okolnostem

 

NADACE JUST CZ

 

NADACE JEDLIČKOVA ÚSTAVU

 • Žádosti se přijímají celoročně, schvaluje rada jen několikrát do roka (není to ihned postupně jak žádosti přicházejí)
 • Všechny formuláře na internetové stránce https://nadaceju.cz/potrebuji-pomoci/pomoc-pro-jednotlivce.cz
 • Kontakt pro informace – : +420 241 083 554.
 • Mobil: +420 777 023 411¨
 • E-mail: info@nadaceju.cz

 

NADAČNÍ FOND SKILS

 • Podporuje celoročně fyzické i právnické osoby,
 • Vyplnit formulář na stránkách https://www.skils-nadacni-fond.cz/zadost-o-nadacni-prispevek
 • Kontakt 221407300
 • K žádosti prosím přiložte kopii/sken lékařské zprávy o zdravotním stavu žadatele/dítěte žadatele, kopii/sken průkazky ZTP (je-li k dispozici), kopii/sken faktury (proforma faktury nebo jiného dokladu o ceně předmětu žádosti), dále čestné prohlášení o měsíčních příjmech celé Vaší domácnosti včetně všech příspěvků, přídavků a dávek od úřadu práce nebo České správy sociálního zabezpečení, jakož i souhlas se zpracováním osobních údajů (formulář je připojený k této žádosti), případně další dokumenty důležité pro posouzení Vaší žádosti.
 • Žádost můžete spolu se všemi přílohami zaslat buď
 • elektronicky na e-mail: martina.machkova@skils.cz nebo prostřednictvím České pošty na adresu: Skils – nadační fond, Mgr. Martina Machková, Křižovnické nám. 193/2, 110 00 Praha 1
 • Přijetí Vaší žádosti o nadační příspěvek Vám potvrdí prostřednictvím e-mailu.

 

OLIVOVA NADACE

 • Individuálně přispívají celoročně na základě vyplněné žádosti na stránkách www.olivovanadace.cz/potrebuji-pomoc

Potřebuji pomoc – Olivova nadace

 • Žádost zaslat na adresu Olivova nadace, P.O.BOX 7, 25101 Říčany u Prahy
 • Kontakt případně je: matejkova@olivovanadace.cz 737169312

 

NADACE GCP

 • Individuálně přispívají celoročně – zaměřují se na podporu sociálně znevýhodněných a zdravotně postižených občanů – lze žádat o částku v maximální výši 50 000,-
 • Žádosti na základě grantového řízení – zveřejní se na začátku roku 2022 (loni podání žádostí od 8.2.2021 do 21.5.2021, vyrozumění do 31.6.2021, čerpání od 1.8.2021)
 • Žádosti kompletně zasílat na Nadace GCP, Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4 – lépe však emailem (Žadatel pravdivě a úplně vyplní žádost o grant, vytiskne ji, podepíše, barevně naskenuje (ideálně ve formátu .pdf) a odešle ji spolu s wordovou verzí žádosti (ve formátu .docx) na e-mail grant@nadacegcp.cz)
 • Nezasílejte se žádostí žádné kopie / skeny lékařských zpráv a osobních dokladů (OP, ZTP, ŘP, výpis z účtu, rozhodnutí soudu, apod). Bude-li nadace potřebovat doplnit tyto údaje, sami Vás k tomu vyzvou.

NADAČNÍ FOND LASVIT

 • Nadační fond přijímá žádosti a vyřizuje celoročně jen žadatelům s trvalým bydlištěm v Libereckém kraji, žádost se stáhne na internetových stránkách http://www.lasvitfoundation.com/zadost-o-prispevek
 • Žádost se zasílá emailem na nadacnifond@lasvit.cz

NADAČNÍ FOND ANDĚL NA KOLECH

 • Žadatelem může být dítě i dospělí, žádost se podává celoročně online na adrese http://www.andelnakolech.cz/zadost/index.php
 • Žadatel získá odpověď do 30 dnů
 • Nadační prioritou je pomáhat lidem, kteří jsou na vozíčku, ať už od narození či důsledkem úrazu a chtějí se vrátit do „normálního života“ plnit si své sny či potřeby.

Další možnosti podpory:

FÉROVÉ DĚTSTVÍ