Vzdělávání

Z.s. Caballinus má od roku (nevím) statut Střediska praktické výuky. Naše fyzioterapeutky Mgr. Tereza Honců a Bc. Anna Radová jsou lektorkami České hiporehabilitační společnosti a pravidelně vedou kurzy pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty –  HTFE (Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii) a HTFE v rané péči. Zároveň jsme v ČR jediným střediskem, kde probíhají kurzy EFT Basic (Equine Facilitated Therapy) a EFT Toddlers v anglickém jazyce pro zahraniční studenty a fyzioterapeuty. V návaznosti na to poskytujeme možnost stáží v našem středisku.

Z.s. Caballinus dlouhodobě zabezpečuje výuku povinně volitelného předmětu Hipoterapie v pregraduálním studijním programu Fyzioterapie na 2.LF UK a UJEP(?).

Aktivně se účastníme na tuzemských i mezinárodních konferencích. Naší členové jsou součástí celoevropské aktivity EEFTN (European Equine Facilitated Therapy Network) bojující za uznání hipoterapie jako oficiální léčebné metody a standardizaci jejich postupů.

V roce 2021 zatím proběhly tyto vzdělávací akce:

Květen –     praktická část kurzu HTFE v rané péči

  • Praktická část kurzu EFT Basic (online formou vzhledem k současné situaci)
  • Výuka pro studenty 2.LF UK

Červen –      praktická část kurzu HTFE

  • Pokračování praktické části kurzu EFT Basic (opět online formou)